เร่งพัฒนาคนด้านโลจิสติกส์รับการขยายตัวศก.ขนส่ง

กพร.เร่งปูฐานพัฒนาคนด้านโลจิสติกส์ หวังรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจขนส่ง เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า สำหรับการรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้า และการบริการของประเทศ เพื่อขานรับนโยบาลรัฐบาลในการบริหารอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สพร. 13 กทม.) ได้ดำเนินการเร่งพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในขณะนี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการขยายตัวด้านคมนาคม และการค้า การลงทุนด้านต่างๆ  ด้านนายสมชาติ สุภารี ผอ.สพร.13 กล่าวว่า สถาบันฯ 13 กทม. ได้ใช้แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์โดยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาสถาบันการศึกษาที่ขอดำเนินการทดสอบมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสายงานโลจิสติกส์ ทั้งการทำหน้าที่ในการบริหาร ควบคุม และดำเนินการให้ปริมาณของสินค้าที่ถือครองเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถวางแผนพยากรณ์ปริมาณสินค้าคงคลังในอนาคต รวมถึงการบริหารและควบคุมปริมาณของวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือประกอบด้วย อีกทั้งให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานตรวจนับสินค้าคงคลังในพื้นที่รับผิดชอบ และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ  โดยการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews